Dny molekulární patologie - 14. sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie, 104. olomoucký diagnostický seminář české divize IAP, 8. olomoucké dny histologických laborantů; Olomouc; 14. – 15.  6.  2018


Úvodní slovo

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
Mám tu čest Vás pozvat do Olomouce na XIV. dny molekulární patologie. Toto setkání odborníků zabývajících se molekulárními aspekty vývoje, průběhu, diagnostiky a terapie nemocí má již svou tradici a umožňuje si vzájemně vyměňovat názory a zkušenosti s cílem zlepšit prognózu našich pacientů. Od XI. ročníku jsme zahájili spolupráci s Ústavem patologie Jesseniovy lékařské fakulty Univerzity Komenského v Martině a od tohoto okamžiku jsme se dohodli na pravidelném střídání místa konání u nás a na Slovensku. Za tuto dobu se v Olomouci i v Martině představila řada zahraničních a tuzemských odborníků z prestižních pracovišť. Bylo předneseno množství zajímavých a inspirativních referátů a byly navázány cenné kontakty a spolupráce, které často přerostly do osobních přátelství. Mám radost, že během let se vytvořilo unikátní společenství lékařů, přírodovědců i laborantů, kteří se zabývají molekulární medicínou, na tuto problematiku pohlíží z netradičních úhlů a snaží se nové poznatky uvádět do praxe.
Jako obecné téma našich XIV. dnů molekulární patologie jsme zvolili „Patologie – naděje pro život“. Vyjadřuje novou úlohu patologie v systému zdravotní péče, která se přesouvá z oblasti pouze diagnostické do oblasti prediktivní a znamená úzkou spolupráci patologa s klinikem při určení optimální terapie. Veškerá práce lékařů a molekulárních biologů není myslitelná bez erudice a pracovního nasazení středního zdravotnického personálu, jemuž patří za jejich práci dík. Jejich účast na našem setkání přináší naší společné akci další rozměr a je užitečnou konfrontací dvou různých pohledů na činnost zdravotníků, která by měla vést ke spokojenosti a vyléčení pacientů.
Olomouc je známá nejen svou starobylou univerzitou. Její geografická poloha a „genius loci“ ji předurčují k tomu, aby se stala moravským centrem, kde se křižují cesty mnoha významných osobností přinášejících nové myšlenky, a současně centrem, které poskytuje tradiční pohostinnost a kulturní zázemí. Doufám, že plánované setkání spolu se satelitními akcemi využijí celý nabízený potenciál našeho města.
Těšíme se na Vás.
Váš Zdeněk Kolář

Místo konání

 • Teoretické ústavy LF UP Olomouc
 • Hněvotínská 976/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Termín konání

 • 14. – 15. 6. 2018

Spolupráce

 • Společnost českých patologů
 • Česká sekce molekulární patologie Společnosti českých patologů a Evropské společnosti patologů
 • Česká sekce International Academy of Pathology
 • Česká onkologická společnost
 • Česká společnost histochemická a cytochemická
 • Česká společnost histologických laborantů
 • Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc
 • Ústav patologickej anatómie JLF UK a UN v Martine
 • Ústav molekulární a translační medicíny LF UP a FN Olomouc
 • Martinské bioptické centrum, Martin
 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Odborní garanti

 • prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
 • prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.

Manažerka akce

 • Mgr. Barbora Ludvová, tel.: 582 397 458, mob.: 777 557 413, e-mail: ludvova@solen.cz
Další stránka: Program